Różne

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub aresztowanie – czy to możliwe?

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub aresztowanie – czy to możliwe?

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie przysługuje osobie pokrzywdzonej na podstawie artykułu 552 kodeksu postępowania karnego. Przesłanka, na podstawie której można się starać o odszkodowanie to „niewątpliwy brak słuszności”.

Kiedy się można starać o odszkodowanie?

Taka sytuacja ma miejsce, kiedy jednostka jest pozbawiona wolności, nawet jeżeli nie ma do tego żadnych przesłanek. Warto zauważyć, że potrzebna jest nie tylko podstawa faktyczna zatrzymania, ale również istotna potrzeba procesowa. Przepisy rozdziału 27 k.p.k. określają, kiedy może być stosowane zatrzymanie. Przede wszystkim funkcjonariusz musi mieć uzasadnione podejrzenie, że dana osoba jest sprawcą przestępstwa. Drugą przesłanką jest brak możliwości ustalenia jej tożsamości. Musi także zachodzić obawa ucieczki lub ukrycia się osoby podejrzanej. Dlatego warto zauważyć, że nie wystarczy sam fakt popełnienia przestępstwa. Oczywiście istnieje jeszcze coś takiego jak obawa matactwa i wtedy wszystko wygląda nieco inaczej. Należy jednak pamiętać, że obawa musi być przede wszystkim realna i uzasadniać ją mają okoliczności sprawy. Nie może być abstrakcyjna i oderwana od rzeczywistości. Jest duża szansa otrzymania odszkodowania, ale trzeba skorzystać z pomocy specjalistów.

Sprawdź:  Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie - Kancelaria Citi 

Przesłanki niesłusznego zatrzymania

Warto dodać, że zatrzymanie to jeden ze środków procesowego przymusu. Dlatego przesłanki proporcjonalności oraz konieczności muszą być spełnione łącznie. Należy odstąpić od zatrzymania, jeżeli nie jest to niezbędne, żeby w prawidłowy sposób zabezpieczyć postępowanie. Należy pamiętać, że wysokość odszkodowania zależy także od realizacji zatrzymania oraz samego przebiegu akcji. Osoba zatrzymana ma prawo do kontaktu z adwokatem. Jeżeli funkcjonariusz policji nie dopełni takich formalności to może odpowiadać karnie za nadużycie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków. Wynika to z artykułu 231 kodeksu karnego. Odszkodowania na ogólnych zasadach można również dochodzić w sytuacji, kiedy zostaną wyrządzone szkody na osobie lub mieniu podczas czynności, która była przeprowadzona w sposób nieprawidłowy. Trzeba mieć na uwadze, że odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie nie zależy od wyroku, który zapadł ostatecznie w danej sprawie.

Udostępnij